Prachtige studentenkamers in Nijmegen "Ideale afstand en omgeving"

Huize Sonnaville Nijmegen

Huisregels ‘Huize Sonnaville’

DE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE (kamerverhuur) ZIJN VOLGENS DE LANDELIJK GELDENDE REGELS VAN TOEPASSING.

Verzekering: Roerende zaken alsmede de inboedel van huurder zijn niet door verhuurder tegen brand/water/inbraak of andere schade(n) verzekerd. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade te lijden door huurder aan dienst persoon of bezittingen. Huurder dient zelf voor een inboedel en W.A. verzekering zorg te dragen. Let op W.A. verzekering betreft de schade die door de huurder of door zijn toedoen aan het verhuurde (met inbegrip van de algemene ruimten) toegebracht wordt.

Deze huisregels zijn extra toevoegingen. Die kunnen altijd tussentijds door de verhuurder aangepast worden. De huurder kan voor toevoegingen een schriftelijk verzoek indienen: klantenservice@sonnaville.nl Om het een ieder aangenaam te maken, hebben we een aantal huisregels opgesteld die alle huurders dienen te respecteren en na te leven.

01. Poort: De kleine toegangspoort is altijd geopend en de grote poort is afgesloten.

02. Voor een verhuizing kan op verzoek per mail aan klantenservice@sonnaville.nl het aanvraagformulier ‘Poortsleutelovereenkomst’ ingediend worden zodat de sleutel van de grote poort afgehaald kan worden. Tegen € 100 contante betaling van de borg, met een borgstelling van € 500/bij verlies/van deze sleutel. Na teruggave van de sleutel wordt deze € 100 borg contant terugbetaald en vervalt de borgstelling hiervoor.

03. Bij aankomst je adreswijziging aan alle instanties vooral je kamernummer doorgeven! De post komt binnen in de gezamenlijke brievenbus 95. Deze wordt dagelijks gesorteerd en in je eigen brievenbus met je kamernummer gedeponeerd. Pakketjes worden niet aangenomen. Mocht je een krantenabonnement hebben, dan kun je deze krant zelf ophalen bij de poort in de krantenbuis.

04. Het park is autovrij, m.u.v. verhuizingen. De aanwezige verharding bij de poort is voor laden en lossen.

05. Bij de ingang van het park is de vermelding: ‘U bent in beeld’. Het park is voorzien van cameratoezicht. I.v.m. het bevorderen van de veiligheid in en rondom de gemeenschappelijke ruimtes, alsook in het kader van preventie en bestrijding van overlast in de ruimste zin des woords, zijn wij (verhuurder) genoodzaakt tot het houden van (gering) zichtbaar cameratoezicht (met beperkt bereik) in de gemeenschappelijke ruimtes. Dit om er toezicht op te houden dat eenieder zich als een goed huurder gedraagt. Waardoor ook eenieder ongestoord van de gemeenschappelijke ruimtes gebruik kan maken, maar ook op zodanige wijze dat niemand wordt gehinderd in zijn en/of haar persoonlijke levenssfeer. Immers, structurele en ernstige overlast door huurders en hun huisgenoten moet voorkomen worden. Beveiligings- beelden kunnen aan de Politie worden verstrekt na gedane aangifte.

06. Je bent zelf verantwoordelijk voor het dagelijks opruimen van je eigen afval. Dit afval kan in afgesloten zakken in de ondergrondse containers – gesorteerd - worden gedeponeerd. Afval dat niet in de ondergrondse afvalcontainers past, of hoort, moet door de huurder zelf naar de Gemeentelijke Afvalcentrale (DAR) gebracht worden. Opeenhoping van afval in het gehuurde, zo ook in de keuken, de gangen, of in de tuin is nooit toegestaan. In overleg met het Team De Sonnaville kan grof huisvuil tegen betaling worden aangeboden. Dit kun je schriftelijk aanvragen per mail: klantenservice@sonnaville.nl

07. Het is niet toegestaan om je eigen meubilair buiten op het park te plaatsen, er zijn picknicktafels.

08. Er mag niets in de gangen worden geplaatst of (tijdelijk) gezet, zeker geen afval, fietsen, deurmatten, etc. (Brandweervoorschriften.)

09. Fiets te plaatsen in de afsluitbare fietsenstalling op je eigen groene label. Vergeet de fietsenstalling niet te sluiten bij vertrek. Buiten de fietsenstalling worden de fietsen verwijderd, zonder voorafgaande waarschuwing. Gastenfietsen te voorzien met het fietsen gasten rode label. In de gebouwen en in de kamers zijn fietsen niet toegestaan.

10. De gemeenschappelijke binnenruimtes zijn rookvrij. Alleen de bewoners mogen gebruik maken van deze gemeenschappelijke binnenruimtes. Voor bijeenkomsten, feesten etc. zijn deze ruimtes niet bestemd. Vuurwerk op ons terrein is verboden. Het gebruik van de geplaatste inrichting waaronder kookplaten, 2x wasmachine, 1x wasdroger, douches etc. is uitsluitend bestemd voor de bewoners van het park,

11. Een nachtje logeren van bezoek kan, als de bewoner zelf thuis is. De bewoner is altijd verantwoordelijk/aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoek. Gebruik van de geplaatste inrichting is uitsluitend voorbehouden aan de bewoners van het park.

12. Voor of op de ramen is het niet toegestaan op enige wijze iets te bevestigen. Dus ook geen affiches, folders, kleding en dergelijke. Geen schroeven in het houtwerk. Geen plakband e.d. te gebruiken op geschilderde kozijnwerk.

13. Koken: in de keuken in het Hoofdgebouw. Na het gebruik van de keuken en woonkamer, dien je deze weer netjes opgeruimd achter te laten. Het is niet toegestaan om op de kamer(s) te koken. De keuken wordt s’ nachts tussen 23:00 uur – 7:00 uur gesloten. De kookplaten zijn deze tijd zonder stroom. I.v.m. brandveiligheid.

14. Keukenkastjes: te gebruiken voor opslaan van potten en pannen en kookgerei. Niet te gebruiken voor bederfelijke waren o.a. kruiden deze zijn te sterk ruikend.

15. Per kamer is er een maximaal stroomvermogen van 1500 Watt. Per twee kamers is er 1 stroomgroep. Indien de aardlekschakelaar eruit springt door te hoog stroomverbruik, dan worden de kosten voor opnieuw in gebruikstelling (d.i. kantooruren) in rekening gebracht aan aanwijsbare huurd(st)er of aan de aanwijsbare veroorza(a)k(st)er.

16. Inrichting: Elke kamer heeft een UTP-aansluiting. De bandbreedte is berekend op 10 mbts. Dit zijn gegevens van Ziggo … dus wij garanderen dit niet, wij nemen dit over! De stoffering of ander geleverd interieur is in bruikleen, dat hoort bij de kamer. Gordijnen mogen niet vervangen worden.

17. Calamiteiten en storingen altijd schriftelijk melden aan klantenservice@sonnaville.nl. Gelijktijdig geef je toestemming dat een lid van het Team de Sonnaville je kamer mag betreden. Wij zullen hiervan altijd een berichtje achterlaten. Zie hierover ook de landelijk geldende regels.

18. Je mag niet zonder toestemming van de verhuurder veranderingen in het gehuurde aanbrengen. Sloten mogen niet gewisseld worden. Schroeven of spijkers in de wanden is beperkt toegestaan (volledig voor eigen risico), op logische plaatsen altijd met gebruik making van een leiding sensor. Bij vertrek de gaten weer onzichtbaar hersteld te worden. Schilderen is niet toegestaan.
Verboden gaten te boren in de brandvertragende kamerdeuren en plafonds!

19. Je mag geen hinder of overlast bezorgen aan de verhuurder, medebewoners en omwonenden. Hier gelden de civiel rechtelijke regels. De Politie is telefonisch bereikbaar 0900-8844.

20. Je mag het gehuurde niet onder- of door verhuren, onderdak te verlenen of van kamer te wisselen zonder toestemming van de verhuurder. De huur wordt dan met onmiddellijke ingang opgezegd.

21. Het gebruik en/of bezit van drugs is niet toegestaan. Bij constatering van het bezit en/of gebruik van drugs wordt de huur met onmiddellijke ingang opgezegd. De borgsom komt hierbij te vervallen.

22. Iedere bewoner heeft 2 toegangssleutels. Bij buitensluiting wordt geacht de reservesleutel te gebruiken. Je kunt per mail een nieuwe sleutel bestellen. Op afspraak kan deze tegen contante betaling, afgehaald worden. Bij kwijtraken of diefstal van de sleutels van de Sonnaville wordt altijd € 112,50- in rekening gebracht.

23. Als je gedurende de huurperiode vragen of opmerkingen hebt, stel deze dan altijd schriftelijk. Stuur een mail naar klantenservice@sonnaville.nl. Mochten er zaken in of om je kamer kapot gaan, geef dit dan ook zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons door. Foto als bijlage is zeer gewenst. Indien je hiervoor zelf verantwoordelijk bent, kunnen de kosten bij je in rekening worden gebracht.

24. Huur wordt maandelijks vooraf aan huurperiode geïnd via automatische incasso. De 1e incasso is kosteloos. Bij te late betaling gelden de landelijke regels voor achterstallige betalingen.

De laatste huurbetaling m.b.t. einde contract moet door huurder zelf gestort zijn voor de 20e van de maand voorafgaand aan einde huurcontract. T.n.v. De Sonnaville B.V. op banknummer NL85 INGB 0003 5477 20 met vermelding op bankafschrift: Laatste maandhuur opzegging huurcontract kamernummer …

25. Opzeggen van de huurovereenkomst t/m de 20e van de lopende maand. Zie hierover ook punt 26.

De datum van ontvangst van de laatste maandhuur opzegging huurcontract kamernummer … op het bankafschrift De Sonnaville is de bevestiging van datum van opzegging van de huurovereenkomst.

Contract eindigt dan op het einde van de opvolgende maand. Voorbeeld: Ontvangst betaling laatste maandhuur kamernummer … op bankafschrift de Sonnaville is 15 mei => Contracteinde is dan 30 juni.

26. Opzegging schriftelijk per mail aan verhuurder:

1. administratie@sonnaville.nl

2. bankafschrift met vermelding: Laatste maandhuur opzegging huurcontract kamernummer …

28. De borg wordt – indien van toepassing - 62 dagen na de laatste automatische incasso teruggestort.

=> De toestemming tot automatische incasso is meteen komen te vervallen.

29. Voor niet beschreven regels geldt de beslissing van de verhuurder.

30. Opleverlijst in te leveren:

=> Bij aankomst ingevuld, binnen 2 dagen na ontvangst van de sleutels, in brievenbus Team de Sonnaville. (Indien niet ingeleverd => is oplevering verhuurder akkoord, cq. zijn er geen opmerkingen door huurder).

=> Bij vertrek opleverlijst ingevuld (met nieuwe woonadres), samen met sleutels/labels in de brievenbus bij ons kantoor deponeren, daarna dit melden door ons een mail te sturen.

Zijn er nog vragen, opmerkingen of verbeteringen mogelijk, dan kun je deze altijd schriftelijk melden aan klantenservice@sonnaville.nl

Het Team De Sonnaville wenst jullie heel veel woonplezier op het Studentenpark De Sonnaville!